El relleu romà de Xàbia (la Marina Alta, Alacant). Una proposta d’interpretació

El relieve romano de Xàbia (la Marina Alta, Alacant). Una propuesta de interpretación

The Roman relief of Xàbia (la Marina Alta, Alacant). A proposal for its interpretation

Ferran Arasa i Gil (ES) ORCiD

PYRENAE, vol. 55 núm. 2 (07.2024) (p. 165-183)
DOI: 10.1344/Pyrenae2024.vol55num2.7

Analitzem un relleu trobat a Xàbia (Alacant) a finals del segle XIX, en el qual es veu una composició amb tres personatges que participen en una escena de caràcter votiu. Al centre, figura un genet amb un casc apuntat sobre el qual hi ha una estrella, que es va identificar amb un dels Dioscurs. Per analogia amb altres representacions de cavallers, considerem que es tracta d’un relleu funerari d’època imperial en què apareix el difunt amb una figuració heroica que porta el símbol diví del pileus i participa en una ofrena abans d’emprendre el darrer viatge cap al més enllà.

PARAULES CLAU: ESCULTURA ROMANA, RELLEU FUNERARI, CAVALLER, XÀBIA

Analizamos un relieve encontrado en Xàbia (Alicante) a finales del siglo XIX, en el que se ve una composición formada por tres personajes que participan en una escena de carácter votivo. En el centro, figura un jinete con un casco apuntado sobre el que hay una estrella, que se identificó con uno de los Dioscuros. Por analogía con otras representaciones de caballeros, consideramos que se trata de un relieve funerario de época imperial en el que aparece el difunto con una figuración heroica, que lleva el símbolo del pileus y participa en una ofrenda antes de emprender el último viaje al más allá.

PALABRAS CLAVE: ESCULTURA ROMANA, RELIEVE FUNERARIO, CABALLERO, XÀBIA

We analyse a relief found in Xàbia (Alicante) at the end of the 19th century, in which you can see a composition with three individuals who participate in a votive scene. In the centre there is a horseman wearing a pointed helmet surmounted by a star, who has been identified with one of the Dioscuri. By analogy with other depictions of horsemen, we propose that it is a funerary relief from the imperial period in which the deceased appears as a heroic figure wearing the divine symbol of the pileus, participating in an offering before starting the last journey towards the beyond.

KEYWORDS: ROMAN SCULPTURE, FUNERARY RELIEF, HORSEMAN, XÀBIA