Noves dades arqueometal·lúrgiques de la fase del Bronze final i primera Edat del Ferro a la cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat)

Nuevos datos arqueometalúrgicos de la fase del Bronce final y Primera Edad del Hierro en la cueva de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat)
New archaeometallurgical data of the late Bronze Age and early Iron Age phase from the Can Sadurní cave (Begues, Baix Llobregat)

Gerard Fernàndez Molina (ES) ORCiD

Manel Edo Benaiges (ESORCiD

PYRENAE, vol. 55 núm. 2 (07.2024) (p. 9-37)
DOI: 10.1344/Pyrenae2024.vol55num2.1

L’article aporta noves dades sobre el coneixement de la fase del Bronze final documentada a la cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat), a partir de l’estudi tipològic i arqueomètric d’una agulla de cap enrotllat i dues puntes de fletxa de tipus mailhacià, a les quals s’han realitzat anàlisis de composició per fluorescència de raigs X (ED-pXRF) i també de provinença a partir dels estudis d’isòtops de plom (MC-ICP-MS). Els resultats mostren la circulació de matèria primera amb diferents orígens, del Midi francès i de Linares (Jaén), i permeten inferir sobre la mobilitat i les diferents xarxes d’aprovisionament dels minerals.

PARAULES CLAU: BRONZE FINAL, ARQUEOMETAL·LÚRGIA, ED-PXRF, ISÒTOPS DE PLOM, NORD-EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA, PROTOHISTÒRIA

El artículo proporciona nuevos datos sobre el conocimiento de la fase del Bronce final documentada en la cueva de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat), a partir del estudio tipológico y arqueométrico de un alfiler de cabeza enrollada y dos puntas de flecha de tipo mailhaciense, a los que se han realizado análisis de composición por fluorescencia de rayos X (ED-pXRF) y también de proveniencia a partir de los estudios de isótopos de plomo (MC-ICP-MS). Los resultados muestran la circulación de materia primera con diferentes orígenes, del Midi francés y de Linares (Jaén), y permiten inferir sobre la movilidad y las diferentes redes de aprovisionamiento de los minerales.


PALABRAS CLAVE: BRONCE FINAL, ARQUEOMETALURGIA, ED-PXRF, ISÓTOPOS DE PLOMO, NORDESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, PROTOHISTORIA
This article provides new data on the knowledge of the late Bronze Age phase documented in the cave of Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat), through the typological and archaeometrical study of a roll-head pin and two Mailhacian-type arrowheads. Elemental composition analysis by means of X-ray fluorescence (ED-pXRF) and also provenance studies by lead isotope analysis (MC-ICP-MS) have been applied to all individuals. The results provide evidence for the circulation of metal with different origins, from the south of France and Linares (Jaén), and allow us to understand better mobility and the different networks supplying minerals.


KEY WORDS: LATE BRONZE AGE, ARCHAEOMETALLURGY, ED-PXRF, LEAD ISOTOPE ANALYSIS, NORTH-EASTERN OF THE IBERIAN PENINSULA, PROTOHISTORY