Marcus Clodius Martialis i l’exportació del vi de l’ager Tarraconensis. El cas del derelicte de Blanes

Marcus Clodius Martialis y la exportación del vino del ager Tarraconensis. El caso del pecio de Blanes

Marcus Clodius Martialis and wine exports from the ager Tarraconensis. The case of Blanes shipwreck

Enric Colom Mendoza (ES) ORCiD

PYRENAE, vol. 55 núm. 1 (01.2024) (p. 129-144)

DOI: 10.1344/Pyrenae2024.vol55num1.5

En el present treball donem a conèixer un context arqueològic subaquàtic inèdit, que pertany a part de la càrrega d’un derelicte que va naufragar a la costa de l’actual Blanes (Girona). El seu carregament estaria format, com a mínim, per àmfores Dressel 2.C, produïdes a l’ager Tarraconensis. La troballa d’una marca epigràfica que fa referència a un membre d’una influent família pertanyent a l’elit social de Tarraco, els Clodii Martiales, ens permet afegir una baula al coneixement de la producció, i especialment de l’exportació del vi produït al territorium de Tarraco, que malauradament és significativament escàs des d’un punt de vista de l’evidència arqueològica en comparació a altres produccions vitivinícoles de la Provincia Hispania Citerior.

PARAULES CLAU: ÀMFORES TARRACONENSES, DERELICTE, AGER TARRACONENSIS, ELITS DE TARRACO, EPIGRAFIA

En el presente trabajo damos a conocer un contexto arqueológico subacuático inédito que pertenece a parte de la carga de un pecio que naufragó en la costa de la actual Blanes (Girona). Su cargamento estaría formado, como mínimo, por ánforas Dressel 2.C, producidas en el ager Tarraconensis. El hallazgo de una marca epigráfica que hace referencia a un miembro de una influyente familia perteneciente a la elite social de Tarraco, los Clodii Martiales, nos permite añadir un eslabón en el conocimiento de la producción, y especialmente en la exportación del vino producido en el territorium de Tarraco que, desafortunadamente, es significativamente escaso desde un punto de vista de la evidencia arqueológica en comparación a otras producciones vitivinícolas de la Provincia Hispania Citerior.

PALABRAS CLAVE: ÁNFORAS TARRACONENSES, PECIO, AGER TARRACONENSIS, ÉLITES DE TARRACO, EPIGRAFÍA

The aim of this paper is to present a new underwater archaeological site, a shipwreck sunked off the coast of Blanes (Girona). The cargo comprised Dressel 2.C amphorae, produced in the Ager Tarraconensis. The discovery of an epigraphic stamp referring to a member of an influential family belonging to the social elite of Tarraco, the Clodii Martiales, allows us to add a new link in our knowledge of the production and especially export of wine in the territorium of Tarraco, which is, unfortunately, quite meagre in terms of the archaeological evidence when compared to what we know of other wine production regions in the Roman province of Hispania Citerior.

KEYWORDS: TARRACONENSIAN AMPHORAE, SHIPWRECK, AGER TARRACONENSIS, SOCIAL ELITES OF TARRACO, EPIGRAPHY