Caracterització arquitectònica dels espais funeraris de Menorca durant l’edat del ferro

Caracterización arquitectónica de los espacios funerarios de Menorca durante la Edad del Hierro

An architectural classification of the funerary spaces of Menorca during the Iron Age

Sonia Carbonell Pastor (ES) ORCiD

PYRENAE, vol. 55 núm. 1 (01.2024) (p. 97-127)

DOI: 10.1344/Pyrenae2024.vol55num1.4

Es presenta l’estudi de les necròpolis de coves artificials menorquines de l’edat del ferro des d’una perspectiva arquitectònica, analitzant la variabilitat formal que presenten aquestes tombes i proposant un esquema classificatori sobre el qual plantejar qüestions socials relacionades amb els processos de canvi socioeconòmics que es produïren al llarg del I mil·lenni a.n.e. Aquest treball tracta la problemàtica d’estudi d’aquestes tombes -desproveïdes de contextos arqueològics- mitjançant l’observació i registre dels elements formals que les caracteritzen i emprant tècniques d’anàlisi descriptiva.

PARAULES CLAU: COVES ARTIFICIALS, FUNERARI, MENORCA, POSTTALAIÒTIC, PROTOHISTÒRIA

Se presenta el estudio de las necrópolis de cuevas artificiales menorquinas de la edad del hierro desde una perspectiva arquitectónica, analizando la variabilidad formal que presentan estas tumbas y proponiendo un esquema clasificatorio sobre el que plantear cuestiones sociales relacionadas con los procesos de cambio socioeconómicos que se produjeron a lo largo del I milenio a.n.e. Este trabajo trata la problemática de estudio de estas tumbas -desprovistas de contextos arqueológicos- mediante la observación y registro de los elementos formales que las caracterizan y empleando técnicas de análisis descriptivo.

PALABRAL CLAVE: CUEVAS ARTIFICIALES, FUNERARIO, MENORCA, POSTALAYÓTICO, PROTOHISTORIA


The study of Menorcan rock-cut tombs of the Iron Age is presented from an architectural perspective, analysing the formal variability that these funerary spaces present and proposing a classification scheme which allows us to raise social questions concerning the processes of socio-economic change that occurred throughout the 1st millennium BCE. This paper deals with the problem of studying these tombs -devoid of archaeological context- through the observation and recording of the formal elements that characterise them and through the use of descriptive analytical techniques.

KEYWORDS: ROCK-CUT TOMBS, FUNERARY, MENORCA, POSTALAIOTIC, PROTOHISTORY