Pyrenae, Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental - Journal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity, la revista del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, ha recorregut des de la seva fundació pel Professor Joan Maluquer de Motes i Nicolau l’any 1965 un llarg camí de trenta quatre volums. Durant aquest temps i mercès a la publicació d’aquesta revista, la Biblioteca d’Història de la Universitat de Barcelona ha aconseguit arribar als 500 intercanvis amb d’altres universitats i centres de recerca.

Després d’aquest període, Pyrenae, assumint una tradició que li és pròpia, vol centrar-se més directament en l’àmbit geogràfic de la Mediterrània occidental. Des del volum 35 (2004) el títol realçarà aquest aspecte: Pyrenae, Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental - Journal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity. El seu àmbit cronològic seguirà essent el de la Prehistòria i l’Antiguitat, en la seva expressió més àmplia. La revista acollirà treballs definitius o preliminars i síntesis temàtiques, així com la revisió i aplicació de noves metodologies. També es manté, i fins i tot es potencia, l’apartat bibliogràfic. Pyrenae sotmetrà tots els articles a avaluadors externs.

A partir del volum 35 (2004), Pyrenae és una revista semestral, publicant-se cada any un volum que es composa de dos números. Els canvis en les normes de publicació poden ésser consultats a la fi de cada número o a la nostra pàgina web.

Esperem que Pyrenae, Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental - Journal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity, sigui per als investigadors i professionals interessats en aquest àmbit espacial i temporal un instrument eficaç i directe on publicar i consultar els resultats més actuals de la disciplina. Pyrenae els convida a participar en la creació d’aquesta nova etapa.