No tan sols per menjar. Aproximació als mol•luscs marins com a elements simbòlics en les societats prehistòriques de Mallorca

Not just for eating. A review of the evidence for marine molluscs as symbolic elements in the prehistoric societies of Mallorca
 
Miquel Àngel Vicens (ES) ORCiD
Bartomeu Salvà (ES) ORCiD
 
PYRENAE, vol. 54 núm. 1 (01.2023) (p. 59-82)
DOI: 10.1344/Pyrenae2023.vol54num1.3
 

L’arqueomalacologia a Mallorca, com a eina d’aproximació a les societats pretèrites a través de l’estudi dels mol·luscs, ha permès començar a entreveure el seu potencial (igual que la fauna vertebrada o les espècies vegetals) com un element interessant per a un major coneixement de les societats de l’edat del bronze i del ferro, incloent el seu món simbòlic i ritual. En aquest sentit, gràcies als resultats obtinguts en l’estudi del material extret, entre d’altres, dels jaciments dels Closos de Can Gaià, Túmul de Son Ferrer, Illot des Porros, Punta des Patró i la necròpolis de Son Real, es realitza una nova lectura sobre els mol·luscs marins publicats al llarg dels segles XX i XXI a l’illa de Mallorca, especialment pel que fa a la utilització de determinats elements malacofaunístics dins de l’aixovar funerari o com a elements de decoració personal. Aspecte que els autors més antics apuntaren, però que s’ha tingut poc en compte posteriorment. També es fa una crítica a l’opinió d’alguns autors més actuals, que defensen la no utilització com a recurs alimentari dels mol·luscs marins a les societats prehistòriques de les illes Balears. S’ofereix una lectura més oberta de determinats estudis, als quals se’ls pot sumar d’altres que han aportat evidències o indicis sòlids del seu ús.

PARAULES CLAU: ARQUEOMALACOLOGIA, MALLORCA, ELEMENTS SIMBÒLICS, RITUALS, DECORACIÓ PERSONAL, EDAT DEL BRONZE I DEL FERRO

 

La arqueomalacología en Mallorca, como herramienta de aproximación a las sociedades pretéritas a través del estudio de los moluscos, ha permitido empezar a vislumbrar su potencial (al igual que la fauna vertebrada o las especies vegetales) como un elemento interesante para un mayor cono¬cimiento de las sociedades de la Edad del Bronce y del Hierro, incluyendo su mundo simbólico y ritual. En este sentido, gracias a los resultados obtenidos en el estudio del material extraído de, entre otros, los yacimientos de Closos de Can Gaià, Túmul de Son Ferrer, Illot des Porros, Punta des Patró y la necrópolis de Son Real, se realiza una nueva lectura sobre los moluscos marinos publicados a lo largo de los siglos XX y XXI en la isla de Mallorca, especialmente en lo que se refiere a la utilización de determinados elementos malacofaunísticos dentro del ajuar funerario o como elementos de decoración personal. Aspecto que los autores más antiguos apuntaron, pero que se ha tenido poco en cuenta posteriormente. También se hace una crítica a la opinión de algunos autores más actuales, que defienden la no utilización como recurso alimenticio de los moluscos marinos en las sociedades prehistóricas de las islas Baleares. Se ofrece una lectura más abierta de determinados estudios, a los que se les puede sumar otros que han aportado evidencias o indicios sólidos de su uso.

PALABRAS CLAVE: ARQUEOMALACOLOGÍA, MALLORCA, ELEMENTOS SIMBÓLICOS, RITUALES, DECORACIÓN PERSONAL, EDAD DEL BRONCE Y DEL HIERRO

 

Archaeomalacology in Mallorca, as a tool to approach past societies through the study of molluscs, has allowed us to begin to see its potential (as well as that of vertebrate fauna or plant species) as an interesting element for a better understanding of Bronze and Iron Age societies, including their symbolic and ritual world. In this sense, thanks to the results obtained in the study of the material extracted from, among others, the archaeological sites of the Closos de Can Gaià, Túmul de Son Ferrer, Illot des Porros, Punta des Patró and the necropolis of Son Real, a new reading of the evidence published over the 20th and 21st centuries for marine molluscs on the island of Mallorca is presented, with special regard to the use of certain malacofaunal elements in the funeral trousseau or as elements of personal decoration. This aspect was pointed out by the first authors, but little attention has been paid to it since. Criticism is also made of the opinion of some current authors, who have supported arguments for the non-use as a food resource of marine molluscs in the prehistoric societies of the Balearic Islands. It offers a more open reading of certain studies, to which can be added others that have provided evidence or solid clues of their use.

KEYWORDS: ARCHEOMALACOLOGY, MALLORCA, SYMBOLIC ELEMENTS, RITUALS, PERSONAL DECORATION, BRONZE AND IRON AGE