La Gessera de Caseres: 1914-2014. De Juan Cabré i Pere Bosch Gimpera al Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili

La Gessera de Caseres: 1914-2014. From Juan Cabré and Pere Bosch Gimpera to the Research Group Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili

Jordi Diloli Fons

PYRENAE, vol. 52 núm. 1 (2021) (p. 253-281)
DOI: 10.1344/Pyrenae2021.vol52num1.10

This article chronicles the archaeological site at La Gessera in the municipality of Caseres (Terra Alta, Tarragona) from its initial discovery to its recovery by the Protohistory and Archaeology Seminary Research Group (GRESEPIA) of the Universitat Rovira i Virgili. We analyse the work carried out by the Institut d’Estudis Catalans (IEC, or Institute of Catalan Studies), the inventory of findings, the review of materials conducted in the 1970s, the new interpretations that were made at the beginning of this century (with their proposals on chronology), and the most recent interventions, which have led to definitive proposals on the site’s functionality and stages of occupation.

KEYWORDS: IBERIAN ARCHAEOLOGY, PROTOHISTORY, ALGARS, EARLY IRON AGE, CATALONIA, DIFFERENTIATED ARCHITECTURE

En aquest article es descriu la història del jaciment de La Gessera de Caseres (Terra Alta, Tarragona), des de la seva descoberta fins la seva recuperació per part del Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la Universitat Rovira i Virgili. Es ressenyen els treballs de l’Institut d’Estudis Catalans, el glossari de les troballes, les revisions dels materials efectuades durant els anys 1970 i les noves interpretacions d’inicis del segle XX, amb les propostes cronològiques pertinents, fins la darrera intervenció, que ha permès suggerir una funcionalitat i unes fases d’ocupació definitives per al mateix.

PARAULES CLAU: ARQUEOLOGIA IBÈRICA, PROTOHISTÒRIA, ALGARS, PRIMERA EDAT DEL FERRO, CATALUNYA, ARQUITECTURA DIFERENCIAL