Codi Ètic 

Pyrenae és una revista que segueix un procés de revisió per parells cecs externs a l'Equip Editor per garantir la qualitat i l’originalitat científica dels seus continguts. Per aquesta raó, totes les parts implicades en el procés de producció, edició i acceptació del contingut d'aquesta revista –editors/es, revisors/es i autors/es– han de seguir una sèrie de normes de conducta ètica guiades per estàndards internacionals i basades en els principis d'originalitat, confidencialitat, objectivitat, imparcialitat, honestedat i anonimat. L'objectiu últim és el de la qualitat científica dels treballs publicats.

Pyrenae aplica els principis bàsics establerts pel Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE), que assumeix la Universitat de Barcelona en la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques.

 

 

Responsabilitats dels/les editors/es  

Els/les editors/es de Pyrenae gestionaran amb el màxim de confidencialitat i respecte els manuscrits proposats a edició i la seva gestió, tant en el procés d'avaluació com en el de producció.

* Garantir la no existència de conflicte d’interessos i la confidencialitat dels manuscrits rebuts. Ni els manuscrits, ni part del seu contingut podran ser compartits amb ningú que no siguin els/les autors/es o els/les revisors/es. El contingut tampoc podrà ser utilitzat o citat en els seus propis treballs fins que l'article sigui publicat.

* L’Equip Editor de Pyrenae, prèvia gestió de l’avaluació, revisarà l’adequació del manuscrit a la política editorial, els codis ètics i la inexistència de plagi (mitjançant la plataforma URKUND posada a disposició per RCUB/Revistes Científiques de la UB.

* Gestió de l'avaluació. Els/les editors/es, una vegada rebut el manuscrit, contactaran amb els/les avaluadors/es i iniciaran el procés d'avaluació per parells cecs externs. En cas de conflicte respecte als resultats de l'avaluació, es procedirà a gestionar una tercera avaluació.

* Garantir la confidencialitat dels/les revisors/es. L'editor/a no divulgarà el nom o altres detalls dels/les revisors/es sense la seva prèvia aprovació.

* Decisió final en l'acceptació de manuscrits. El resultat de l'avaluació d'un manuscrit es transmet als/les editors/es de Pyrenae. Són els/les editors/es els que prenen la decisió final de la publicació d'un article i els que comuniquen els resultats de l'avaluació a l'autor/a o autors/es. Els/les editors/es de la revista són els que coneixen l'audiència i difusió de la revista, així com el seu impacte i necessitats.

Els editors de Pyrenae garanteixen que la decisió de publicar no depèn de la raça, el gènere, l'orientació sexual, la religió, l'origen ètnic, el país d'origen, la ciutadania o les conviccions polítiques de l'autor/a.

Els/les editors/es es comprometen en la publicació de correccions, aclariments, retractacions i disculpes quan sigui necessari.

Pyrenae actua amb rapidesa per eliminar la revista o deixar de publicar qualsevol article que s'hagi descobert que plagia informació d'altres fonts.

 

 

Responsabilitats dels/les revisors/es 

L'avaluació científica d'un article és un procés d'altruisme regit per unes normes ètiques. Tota avaluació té un caràcter constructiu i professional. L'avaluació ha de tenir en compte l'originalitat i el correcte tractament de les dades, així com la inexistència de plagi. Els/les avaluadors/es de Pyrenae són escollits per la seva rellevància científica i excel·lència en el seu camp de recerca.

* Garantir la confidencialitat dels manuscrits rebuts. Ni els manuscrits, ni part del seu contingut podran ser compartits amb ningú, sense autorització expressa dels/les editors/es. El contingut tampoc podrà ser utilitzat o citat pel revisor/a en les seves recerques fins que l'article sigui publicat.

* Avaluar de forma objectiva, constructiva i professional el manuscrit rebut.

* Avaluar el manuscrit en el termini previst. Si el/la revisor/a no pot complir amb el termini de revisió proposat haurà d'informar de forma immediata a l'editor/a i rebutjar l'avaluació del manuscrit.

* Declarar qualsevol conflicte d'interessos. El/la revisor/a ha d'informar a l'editor/a de l'existència de qualsevol conflicte d'interessos, si manté alguna relació laboral o personal amb algun dels/les autors/es que pogués comprometre la imparcialitat de la revisió.

* Notificar a l'editor/a qualsevol evidència de plagi en el manuscrit revisat.

 Model Informe Avaulador/a en format .pdf

 

Responsabilitats dels/les autors/es 

* Garantir l'originalitat del manuscrit. Els/les autors/es no han de presentar articles que ja hagin estat prèviament publicats o que estiguin en procés de revisió en altres revistes o monografies.

* Reconèixer de manera explícita les fonts utilitzades. Si els/les autors/es utilitzen informació extreta d'altres fonts (ja sigui publicacions o informació cedida per altres investigacions) aquestes han de ser citades explícitament. Qualsevol evidència de plagi, entesa com a infracció amb sanció penal, comporta la immediata desqualificació del text per a la seva publicació.

* Reconèixer a tothom que ha contribuït en les recerques. Qualsevol contribució significativa d'altres investigadors ha de ser reconeguda de forma explícita afegint-los/las com coautors/es. Tots/es els/les signants han de conèixer i acceptar la versió final del manuscrit, si aquest és acceptat per a la seva publicació. Cal indicar les fonts de finançament de la recerca (cf. Normes d’edició dels manuscrits).

* Notificar a l'editor/a qualsevol conflicte d'interessos que pugui afectar a la publicació o acceptació del manuscrit.

* Notificar a l'editor/a qualsevol error en articles ja publicats per tal d’introduir les esmenes necessàries.

* Els/les autors/es en la redacció del manuscrit han de utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista. Vegeu les recomanacions de la European Association of Science Editors.