Accés Obert, Drets d’Autor/a i Llicencia CC

La política d’accés obert de Pyrenae disposa:
 
© Edició, Universitat de Barcelona.
 
© Textos, Els autors.
 
Pyrenae utilitza fins a 2022 la llicència Creative Commons:
CC-BY-NC-ND: Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
 
CC1 P
 
Pyrenae, a partir de 2023, canvia a la llicència Creative Commons: 
CC-BY-ND: Reconeixement-SenseObraDerivada
 

CC2P