Accés Obert, Drets d’Autor/a i Llicencia CC

La política d’accés obert de Pyrenae disposa:
 
© Edició, Universitat de Barcelona.
 
© Textos, Els autors.
 
 
Llicència Creative Commons: 
CC-BY-ND: Reconeixement-SenseObraDerivada
 

CC2P